Obchodní podmínky


1. Obecné pravidla.
a) Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.az-eshop.cz. Provozovatel obchodu: Jindřich Makovský, Na stráni 334, 27031 Senomaty, IČ:01855069. Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku, MěÚ Rakovník
b)
Právní řád a režim smluvních vztahů
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
2. Obchodní nabídka.
a) Obchodní nabídka  je určena pro všechny zákazníky.
b) Všechny ceny nacházející se v nabídce publikované  v internetovém
obchodě jsou uvedeny včetně DPH.
c) Prodejce může na základě individuální objednávky zákazníka připravit speciální
nabídku.
 d) Konečná kupní cena za zboží je určena podle aktuální sazby této daně
platné ke dni vystavení faktury.
3. Objednávka
a) Objednávky musí obsahovat množství a druh objednávaného zboží vč. kódu
 objednaného zboží. Objednávky mohou být zaslány  poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu na webové stránce www.az-eshop.cz.
b) Na přání zákazníka prodejce potvrdí přijetí objednávky.
4. Dodací podmínky.
a) Prodejce zajišťuje bezplatný dovoz objednaného zboží nabízeného v katalozích na
území České republiky, pokud je hodnota objednávky vyšší než 1 210 Kč. U objednávek, které nedosahují této hodnoty, bude při fakturaci zboží účtován poplatek za dopravné a balné ve výši 182 Kč .
b) Náklady na dovoz zboží, které není uvedeno v internetovém obchodě, nebo akčních
katalozích budou upraveny individuálně na základě dohody.
c) V případě zásilek do 40kg řidič přepravní služby dodá zboží za 1.dveře kupujícího
na udané dodací adrese.
V případě těžkých (nad 40kg) či velkoobjemových zásilek nebo zásilek
vyžadujících použití zvláštního zařízení nebo spolupráce několika osob během
vykládky, splní prodejce svou povinnost zboží dodat tím, že zboží pouze vyloží
z vozidla na místě dodání. Řidič přepravní služby dodá zboží na rampu kupujícího,
popřípadě na chodník před domem apod. prodejce ani jím najatá přepravní služba
standardně u těchto zásilek nezajišťuje donášku, stěhování do kanceláří, pater,
sklepů, skladů apod. Má- li zásilka více než 500kg nebo jeden kus více než 60kg,
je příjemce povinen poskytnout zaměstnanci přepravní služby přiměřenou pomoc
při vykládce. V případě potřeby je možné sjednat vynášku do vyšších pater,
vykládku větších zásilek apod. jako službu navíc na čísle 723514737 nebo na emailu:
 info@az-eshop.cz  d) Obecné dodací lhůty jsou uvedené na webové stránce www.az-eshop.cz. V případě, že zákazník objedná vyšší než obvyklé množství
produktu, Prodejce může zboží dodat v jiné než obecné dodací lhůtě.
Prodejce dodává objednané zboží v pracovní dny v době od 8 – 16 hod.
e) O termínu dodáni informuje prodejce zákazníka telefonicky nebo emailem, stejně
jako o případné změně termínu dodání.
f) Prodejce neodpovídá za nedodržení termínu dodávky, které nebylo způsobeno
jeho úmyslným jednáním nebo bylo způsobeno tzv. vyšší mocí.
g) Zákazník je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na písemném
dokladu. Neučiní-li tak, je prodejce oprávněn odmítnout zboží zákazníkovi předat.
Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí
dodaného zboží.
h) Dodávka zboží může být rozdělena na dodávky částečné.
5. Fakturace dodávek.
a) Prodejce vystaví zákazníkovi fakturu-daňový doklad .
b) Faktura bude doručena zákazníkovi při převzetí zboží nebo bude odeslaná poštou
na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.
6. Platební podmínky.
 a) Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním
převodem na účet uvedený na faktuře nebo v hotovosti při předání
zboží. Termín platby určuje smlouva. Nebude-li stanoveno jinak, je zákazník
povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 14dnů od převzetí zboží.
b) Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zálohu nebo platbu předem.
c) V případě prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodejci, je
prodejce oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.
d) V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou
okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodejce.
 e) Prodejce je oprávněn předat své pohledávky za zákazníkem k vymáhání třetí osobě.          7. Slevy.
a) Prodejce může poskytovat zákazníkům slevy.
b) Výše poskytnuté slevy závisí na celkové hodnotě zákazníkem nakoupeného zboží,
systematických nákupech a hodnotě objednávky.
c) V případě trvalé spolupráce jsou slevy určovány individuálně.
d) Výše poskytnuté slevy je uvedena na faktuře.
e) V případě nákupu již zlevněného zboží se uplatňuje vždy pouze jedna ze slev
(smluvní sleva, sleva na výrobku, apod.) a to ta vyšší tak, aby to bylo výhodné pro
zákazníka.
8. Záruka.
a) Záruční práva
 Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu - spotřebiteli je ze strany prodávajícího poskytována zákonná záruční doba (u většiny výrobků 24 měsíců), může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. 
b) Záruka běží od data převzetí zboží zákazníkem.
c) Pro uplatnění reklamace je dostačující předložení originálu faktury.
d) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené
používáním ani na vady způsobené nevhodným či nadměrným používáním
výrobku v rozporu s jeho určením či v rozporu s instrukcemi uvedenými v návodu.
e) V případě oprávněné reklamace prodejce provede opravu nebo výměnu zboží
(dodá zboží bez vad).
9. Reklamace, záruční opravy.
a) Prodejce převezme reklamované zboží na vlastní náklady.
b) Prodejce provede opravu nebo výměnu reklamovaného zboží nejpozději do 30 dnů
od přijetí reklamace s tím, že v případě nutnosti obstarání nezbytných náhradních
dílů od zahraničního výrobce se termín může prodloužit.
c) Prodejce může zákazníkovi nabídnout místo opravy nebo výměny zboží slevu
z ceny zboží.
d) Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné
vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned. Zákazník
je oprávněn odmítnout převzetí takovéto zásilky, která není ve shodě s kupní
smlouvou. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník převezme, je nezbytné
poškození popsat v písemném dokladu o převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemusí
prodejce případnou pozdější reklamaci uznat.
e) Reklamaci je zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit poštou nebo e-mailem.                                                                                                                                                                                                f)Dodávky zboží pro tento obchod smluvně zajišťuje, za jejich správnost a za reklamace zodpovídá:Manutan s.r.o.,Provozní 5493/5,Ostrava Třebovice 722 00,IČ: 25820702,DIČ: CZ25820702                                                                                                                                                                                                 g) V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit prodejci náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodejce vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku                                                                                                                                                                                     10.Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží.
a) Zákazník má právo od smlouvy písemně odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od
převzetí zboží za předpokladu, že vrácené zboží bude v originálním obalu a bez
známek používání nebo montáže včetně příslušenství a všech poskytnutých
dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Zboží zaslané na dobírku
 nebude prodejcem převzato. Zboží je zákazník povinen zaslat prodejci spolu s
průvodní dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem
faktury a číslem bankovního účtu. V případě nedodržení některé z uvedených
 náležitostí má prodejce právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit
částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 Kupující může pro dopravu zboží zpět  využít  speciální služby a to
  za cenu 115kč u zásilek do 40kg, 480kč u zásilek nad 40kg. U zásilek nad 300kg
bude cena stanovena individuálně podle skutečného dopravného. Aktuální cenu
 dopravy Vám rádi sdělíme na e-mailu:jaroslava.makovska@seznam.cz
   S pojištěním: Za poplatek ve výši 2,9% z ceny zboží (minimálně 72 Kč,
 maximálně 348 Kč) Vám prodloužíme lhůtu, ve které budete moci bezplatně vrátit
dodané zboží bez udání důvodu, ze zákonných 14 na 45 dnů. Zboží, které musí být
v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené, v takovém případě jej odvezeme na
vlastní náklady.
V případě zájmu o prodlouženou lhůtu pro vrácení zboží uveďte tuto informaci v
poli "Poznámka" při odesílání objednávky. Poplatek v odpovídající výši bude
připočten při fakturaci zboží.
 b) Nárok na vrácení zboží nebo jeho výměnu se netyká zboží dodaného na základě
zvláštní objednávky zákazníka, na zboží, které není v katalogové nabídce a na
zboží objednané ve velkém množství.
11. Technická pomoc, montáž.
a) V případě, že jednorázová objednávka bude obsahovat nejméně 10 položek zboží,
 které vyžaduje montáž, zajistí prodejce, buďto bezplatnou montáž tohoto zboží,
nebo poskytne slevu 10% z ceny dodaného zboží s tím, že klient si zajistí montáž
sám.
 b) Prodejce poskytne zákazníkovi informace nebo technickou pomoc.
12. Ochrana údajů, souhlas s odesíláním reklamy.
 a) Zákazník souhlasí s tím, aby prodejce uchovával a zpracovával jeho osobní údaje
  pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu, pořízení databáze atd. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit.Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě s vyjímkou těch případů, kdy je poskytnutí těchto údajů (např.adresa  a  telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
b) Zákazník souhlasí s odesíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany
 prodejce v jakýkoliv podobě.
c) V případě, že zákazník bude chtít odvolat svůj souhlas s odesílání neobjednaných
 reklamních nabídek, má povinnost toto prodejci sdělit písemně.
13. Ostatní podmínky.
 a) Smluvní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem se řídí právním řádem České
republiky, zejména obchodním zákoníkem. V případě kolize mezi těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou, má přednost smlouva.
 Dne 1. 1. 2014 v Senomatech
Jindřich Makovský

 

Košík

Košík je prázdný

Zašlete poptávku a ušetřete.

  Využijte výrazných slev i Vy.

         Při větším odběru Vám            nabídneme individuální slevu.

       info@az-eshop.cz